1. ДОГОВОР ПОМЕЃУ КОРИСНИКОТ и АС Травел
  Со користење на оваа веб страница, односно услугите кои се наведени, Вие ги прифаќате условите, информациите и известувањата кои се објавени. Доколку не се согласувате со условите не ја користете оваа страница.
 2. ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА
  АС Травел ја почитува Вашата приватност и работи според следните начела:
  Напоменуваме кога ни се потребни Вашите лични податоци. Ги проследуваме податоците до трето лице давател на услугата која ја резервирате или ја плаќате преку АС Травел. Исто така ги користиме Вашите лични податоци за обработка на Вашите барања во рамките на системот на резервации на АС Травел и повремено да Ве известиме за новините кои се однесуваат на услугите на АС Травел.
  Заради точноста на Вашите податоци во моментот кога побарувате наша услуга или друга
  информација, Ве молиме да не известите доколку дојде до промени во Вашите лични податоци или доколку погрешно се внесени. Доколку забележите дека АС Травел не постапува според овие начела или ако имате било каква друга забелешка за начинот на работење, известете не на [email protected] заради итна корекција на евентуалите пропусти односно решавање на проблемот во што покус рок.
 3. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ЛИЧНО, НЕКОМЕРЦИЈАЛНО КОРИСТЕЊЕ
  Овaа веб страна е наменета за корисниците за лична, некомерцијална употреба. Не е дозволено менување, копирање, дистрибуција, прикажување, објавување или на кој било друг начин пренесување и продавање на било која информација, услуга или производ кој е објавен на овие страници.
 4. СОПСТВЕНОСТ НА СОДРЖИНИТЕ
  Содржините на оваа веб страна се во сопственост на АС Травел ДООЕЛ , 1000 Скопје, ул. Никола Русински бр.3Б , освен дел од фотографиите кои се користат во комерцијални цели, а на барање на авторот или сопственикот ќе бидат повлечени од страниците (доколку не се постигне друг договор).
 5. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА
  Информациите на овие страници се сметаат за исправни во моментот на внесување, Сите податоци редовно ќе се прегледуваат, а евентуалните грешки веднаш ќе се одстрануваат. АС Травел го задржува правото да ги менува податоците на овие страници без посебно известување.
 6. ЗАБРАНЕТО ИЛЕГАЛНО КОРИСТЕЊЕ
  Со користењето на оваа веб страна се обврзувате добиените информации да не ги користите за забранети нелегални цели и дејствија.
 7. ЛИНКОВИ НА СТРАНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА
  Оваа веб страна може да содржи “линкови” на страници на други фирми и лица. Тие линкови се само за Ваша информација, а АС Травел не носи одговорност за точноста на информациите и содржината на тие страници.
 8. ПРОМЕНА НА ОВИЕ И ДРУГИ УСЛОВИ НА РАБОТЕЊE
  АС Травел го задржува правото да ги менува условите за користење на оваа веб страна и другите услови на работење. Промените не се однесуваат на веќе извршените и наплатени резервации.
 9. КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА АС ТРАВЕЛ
  Веб страната на АС Травел има за цел да им помогне на корисниците да се информираат за понудата преку описи, фотографии, слободни термини, цени и линкови до трети страни. АС Травел не носи никаква одговорност по однос на квалитететот на сместувањето.
 10. ОДГОВОРНОСТ НА АС ТРАВЕЛ
  АС Травел со содржината на овие страници се обврзува во случај на направена и потврдена резервација со уплата да ги гарантира ставките наведени во договорот за патување :
 11. OVERBOOK ОД СТРАНА НА ХОТЕЛОТ/ОБЈЕКТОТ
  Во случај на пребукираност на уплатениот хотел/објект АС Травел не носи одговорност и решавањето ќе го води според Општите Услови на Патување на СКТМ и АС Травел.
  Во случај на погрешно доделена соба од страна на хотелот/објектот, погрешна услуга или одредено објективно незадолство од страна на сместувањето, АС Травел по добиено писмено известување од страна на клиентот во најкус можен рок ќе асистира во однос на пронаоѓање на најдоброто можно решение.
  АС Травел не е одговорна, ниту пак го носи таквото решение, туку има единствено улога на медијатор помеѓу организаторот/хотелот/објектот и крајниот корисник. Ваикики Травел со сите расположливи ресурси, претставници, партнери и сл. ќе цели кон позитивен исход во ваквите ситуации, меѓутоа одговорноста ја носи единствено сместувачкиот објект/хотел.
 12. ПРАВЕЊЕ НА РЕЗЕРВАЦИЈА
  Преку користењето на овие страници е овозможено креирање на резервација во нашиот резервационен систем преку пополнување на контакт формата со неопходните податоци. Како валидна предрезервација ќе се смета исклучиво резервација со уплата на депозит од најмалку 50% (освен ако не е дефинирано поинаку) преку избраниот начин на плаќање (во агенција, преку профактура или електронски) во рок од максмимум 4 часа. По истекот, доколку уплатата не е извршена, процесот на резервација ќе биде стопиран и откажан, а барањето нема да биде прифатено. Евентуално ново барање ќе биде ревидирано според новите услови и цена. Било каков друг начин на резервација (усно, телефонски или слично) е неважечки. Веб страната исклучиво има за цел да помогне на корисниците да се информираат за понудата на услуги преку описите и фотографиите, да се информираат за слободните термини, и да
  извршат резервација или уплата на бараните услуги. Ве известуваме дека за реализација на трансакциите преку нашите страници морате да бидете полнолетни и дека ја прифаќате финансиската одговорност за трансакциите кои ги вршите Вие лично или малолетните лица кои се под Ваш назор и можат да ги користат Вашите податоци, како и за вистинитоста и точноста на податоците кои ни ги давате за реализација на резервацијата или финансиската трансакција. Во случај на било каква злоупотреба на оваа страна (внес на лажни резервации или слично) ќе Ви биде оневозможен пристап на оваа веб страна.
 13. ДОПОЛНИТЕЛНИ НАПОМЕНИ
  АС Травел ќе се труди да ја проверува точноста на податоците на овие страници и да ја проширува редовно својата понуда. Трансакциите со платежни картички во овој момент не се активни поради што препорачуваме да одберете една од останатите форми за резервација (преку контакт форма, жирално или директно во агенција) .